หน้าหลัก

Information About:

 

รายวิชาและโครงการสอน

การวิจัย

รู้จักหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

Information For :

ุคลากร

กิจกรรมชุมนุม

รางวัลและผลงาน

Quick Links :

E-library

การประกันคุณภาพ

E-learning

Featured Site:

สำนักงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ

 

เมลล์ผู้จัดทำ
Foreign Language Department
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนอักษรศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน

ได้เข้าทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Rosetta Stone

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์นักเรียนได้ใช้ฝึกฝน ทบทวน พัฒนาทักษะภาษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน

tmm 4

tmm 2

tmm 3

tmm 1

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

1.       เด็กชายทฤนห์           กาญจนะวสิต      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/341

2.       เด็กหญิงณดา            นนทปัทมะดุลย์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/442

3.       เด็กหญิงณัฐณิชา         สุขประวิทย์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/442

โดยมีอาจารย์ณัฐฐิพร บัวสุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้

          ผลการแข่งขันปรากฏว่า เด็กชายทฤนห์ กาญจนะวสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเพชรยอดมงกุฏเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงณดา นนทป?ทมะดุลย์ ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเด็กหญิงณัฐณิชา สุขประวิทย์ ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์เพชรยอดมงกุฏ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เพชรยอดฯ อังกฤษ 2557

 

เพชรยอดฯ อังกฤษ 2557

 

เพชรยอดฯ อังกฤษ 2557

 

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวธันยพรรษ หงศ์ลดารมภ์ ม.6/182  

และ นางสาววรพร ตันติสุนทร ม.6/184  

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามในหัวข้อ Deutsch unter DACH 

 ในงานวันรวมใจเยอรมัน ( Deutscher Tag)  ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2557 

โดยมีอาจารย์อภิณห์พร ฤกษ์อนันต์ และ อาจารย์มานิตา ยืนยง เป็นผู้ดูแลและประสานงาน

deutscher tag 2014

 

ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2557  อ.ปัทมา ดีสวัธน์ศรีเพชร

นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนอักษรศาสตร์ (ภาษาฝรั่งเศส)

เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการทำอาหารและขนมตำหรับของชาวฝรั่งเศส

อาทิ Quiche lorraine  Salade verte  Crême caramel เป็นต้น 

ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในพระราชูปถัมภ์  

โดยจุดเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสผ่านทางศิลปะด้านการกิน  

 

french cook 1

 

french cook 2

french cook 3

french cook 4

french cook 5


 

ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557  อาจารย์ปัทมา  ดีสวัธน์ศรีเพชร และ อาจารย์ณัฐวุฒิ นวนา

เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ภาษาฝรั่งเศสในโลกปัจจุบัน

จัดโดย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประชุมฝรั่งเศส 2014

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “Fashion Island English-Chinese Champion Cup” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา 
กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ดารณี  จิรประเสริฐวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวจรัสรวี เจริญศุข ชั้นม.5ห้อง144ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แข่งจีน 2014

 

คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม กับ Anyang Foreign Language High School , Anyang , Republic of Korea  เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

Korea 2013

 

คณะอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียน Koryo High School ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 

 อ.ปัทมา ดีสวัธน์ศรีเพชร และอ.ณัฐวุฒิ  นวนา  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศสประจำปี 2556  

จัดโดยคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

โดยการสนับสนุนของสำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส ผลการแข่งขันดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบทสนทนาภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ นางสาวภูมิรัตน์  ภิงคารวัฒน์ ม.6/513 และ นางสาวหทัยภัทร  เศรษฐบุตร ม.6/513

รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 การแข่งขันบทสนทนาภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ นางสาวสุภัททิยา  ลีลาทิพย์กุล ม.6/184 และนางสาวเทพธิดา  เบลคลีย์ ม.6/182

 

 

 

อาจารย์ปัทมา ดีสวัธน์ศรีเพชร และ อาจารย์ณัฐวุฒิ  นวนา

ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "ประเทศไทยและนโยบายภาษาต่างประเทศ : ความสำคัญของภาษาฝรั่งเศสในเวทีโลก"

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลยวิทย์  

จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ฯ

อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556

 

 

น.ส. กีรดา   อัครปรีดี  นักเรียนชั้น ม.๕/๑๕๔

สอบชิงทุน PAD ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปทัศนศึกษาและเรียนภาษาเยอรมัน ณ ประเทศเยอรมนี

เป็นเวลา ๑ เดือน ( เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

 

อ.ปัทมา  ดีสวัธน์ศรีเพชร และอ.ณัฐวุฒิ  นวนา

ได้เข้าอบรมสัมมนาเรื่อง La classe du français dans l'ambiance d'ASEAN
ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม และ วันที่ 11-12 มีนาคม 2556

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี และ ซันธารา เวลแนส รีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล จ.ฉะเชิงเทรา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 อ.ปัทมา ดีสวัธน์ศรีเพชรและอ.ณัฐวุฒิ นวนา

พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าชมนิทรรศการภาษาฝรั่งเศสในงานจุฬาวิชาการ

ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ปัทมา ดีสวัธน์ศรีเพชรและอาจารย์ณัฐวุฒิ นวนา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

เรื่อง แนวโน้มการศึกษาและการใช้ภาษาต่างประเทศในประชาคมอาเซียน

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2555 โรงแรมเฟิร์ส ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ

 

     
    
 
   


 
ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


:: satit patumwan - subject
     

:: general links
   

 
 
 
     
     
     

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ