เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ปรัชญา " ภาษา คือ กุญแจนำไปสู่โลกภายนอก (Languages connect people around the world "
วิสัยทัศน์ " กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ ให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน ให้ก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ "

Copyright © 2021 (Foreign Language Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.