เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
โครงการสอนภาคเรียนที่ 1/2564
ม.4
ม.1
ม.5
ม.2
ม.6
ม.3
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1
จ31201 ภาษาจีน 1
จ32201 ภาษาจีน 3
จ33201 ภาษาจีน 5
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3
จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5
ญ21201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
จ31203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
จ32203 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3
จ33203 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1
ญ22201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3
ญ23201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 5
ฝ21201 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1
ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1
ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3
ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น 5
ฝ22201 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 3
ฝ23201 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 5
ย21201 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 1
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 1
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3
ญ33203 ภาษาญี่ปุ่นอ่าน-เขียน 1
ย22201 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 3
ย23201 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 5
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ย31201 ภาษาเยอรมัน 1
ย32201 ภาษาเยอรมัน 3
ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศส 5
อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 1
อ31101 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1
อ32101 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 3
ฝ33203 ภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน 1
อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 1
อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 3
ย33201 ภาษาเยอรมัน 5
อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
ย33203 ภาษาเยอรมันอ่าน-เขียน 1
อ33101 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 5
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 5
อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5
อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3
อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 5

Copyright © 2021 (Foreign Language Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.