เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
กิจกรรม Open house 2019 : Unbox เปิดกล่องส่องภาษา
การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee
กิจกรรม International Week
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียนและของกลุ่มสาระฯ 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาโดยใช้สื่อนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ 3. เพื่อเผยแพร่การเรียนการสอนภาษาโดยใช้สื่อนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆสำหรับครูผู้สอน 4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมเชิงวิชาการทางสังคมศึกษาของโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน รูปแบบการจัดกิจกรรม 1. กิจกรรมตอบคำถามภาษาอังกฤษโดยใช้ Jeopardy 2. กิจกรรมตอบคำถามภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบเกมส์แฟนพันธ์แท้ 3. การนำเสนอแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษา 4. กิจกรรมส่งมอบความรักของชุมนุมภาษาต่างประเทศ 5. กิจกรรมตกแต่งเค้กตามความคิดสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเกิดความกล้าแสดงออก 2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง
วัตถุประสงค์ กิจกรรม International week จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เรียน ภาษาต่างประเทศและผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ จาก 5 ชนชาติ อันได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และญี่ปุ่น โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การจัดป้ายนิทรรศการเกี่ยวกับตัวละครในเทพนิยายของแต่ละประเทศ การเล่มเกมส์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนและค่ายศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน จากบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐาน สากล รวมถึงการจำหน่ายอาหารนานาชาติ กิจกรรมดังกล่าวจะทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และความสนุกสนานจากกิจกรรมทางภาษา ในรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝัง การวางแผนการทำงาน การจัดเตรียมงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศนอกเวลาเรียนให้กับคณะกรรมการจัดงานอีกด้วย

Copyright © 2021 (Foreign Language Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.