การประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จำนวนครูทั้งหมด        15    คน

ต่ำกว่าปริญญาตรี          -     คน

ปริญญาตรี                       คน

สูงกว่าปริญญาตรี            คน

 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ ให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้  มีคุณภาพ  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง - พูด - อ่าน - เขียน ให้ก้าวทันยุคโลกาภิวัฒน์

 

พันธกิจของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. มุ่งให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง - พูด - อ่าน - เขียนเพื่อนำไปใช้ให้เป็นพื้นฐานที่จะนำไปประกอบอาชีพและศึกษาหาความรู้ในระดับสูงต่อไป  โดยการจัดเนื้อหาสาระให้เพิ่มมากขึ้นตามระดับชั้น

2. พัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่จะรับและเข้าใจสารสนเทศภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารสนเทศ ไปยังประชาคมโลกได้ถูกต้องและเหมาะสม

3.ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกสอน ฝึกงานของนิสิตเพื่อพัฒนาในด้านอาชีพครูที่สมบูรณ์แบบ

 

แผนงาน

1. ส่งเสริมบุคลากรทางด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ดูงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์

4. ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการให้นักเรียนก้าวเข้าสู่ภายนอกให้มากขึ้น

แผนงาน ปีการศึกษา 2547 มีรายละเอียดดังนี้

1. เดือนพฤษภาคม

- ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ต่อช่วงชั้นที่ 4

- จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการสอนของกลุ่มสาระ ฯ

- พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรม ประชุมและสัมมนา (ตลอดปีการศึกษา)

- จัดทำสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 และปรับปรุงการจัดทำสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

2. เดือนมิถุนายน

- ประชุมกลุ่มสาระฯทุกวันจันทร์คาบ 6-8

- สอนเสริมความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน (มิถุนายน-สิงหาคม)

- ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาในรายการต่าง ๆ และการแข่งขันครอสเวิร์ด (ตลอดปีการศึกษา)

- เสริมความรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (เรียนวันเสาร์ ตลอดปีการศึกษา)

- รับสมัครนักเรียนเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมภาษาต่างประเทศ

- ประกาศเชิญชวนให้นักเรียนเขียนเรียงความวันแม่เป็นภาษาอังกฤษ

3. เดือนกรกฎาคม

- ประชุมกลุ่มสาระฯทุกวันจันทร์คาบ 6-8

- ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

- กิจกรรมวันทานาบาตะ

- งานวันชาติฝรั่งเศส

- สอบวิชาเลือกเสรีภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาอังกฤษ

- สอบกลางภาคเรียนที่ 1 , บูรณาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวิชาเลือกเสรีภาษาอังกฤษศึกษาดูงานการรับประทานอาหาร (Table Manner)

  ที่โรงแรมตะวันนารามาดา

4. เดือนสิงหาคม

- ประชุมกลุ่มสาระฯทุกวันจันทร์คาบ 6-8

- ประกาศผลการประกวดเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษในวโรกาสครบรอบ 72 พรรษามหาราชินี

- ประชุมพิจารณาคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1

5. เดือนกันยายน

- ประชุมกลุ่มสาระฯทุกวันจันทร์คาบ 6-8

- ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

- สอบวิชาเลือกเสรีภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาอังกฤษ

- สอบปลายภาคเรียนที่ 1

6.เดือนตุลาคม

- ประชุมพิจารณาคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1

- สอบแก้ตัว

- ประชุมกลุ่มสาระฯ เตรียมความพร้อมของภาคเรียนที่ 2

7. เดือนพฤศจิกายน

- ประชุมกลุ่มสาระฯทุกวันจันทร์คาบ 6-8

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (แผนการเรียนที่ 3) ไปชมนิทรรศการที่ท่าวาสุกรี

- แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

- แข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศสและการวาดภาพที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์น

- แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนสาธิตปทุมวันกับโรงเรียนกักกุเง ประเทศญี่ปุ่น

- สอนเสริมความรู้ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (เรียนทุกวันอังคาร เวลา 16.30-17.30 น.)

8. เดือนธันวาคม

- ประชุมกลุ่มสาระฯทุกวันจันทร์คาบ 6-8

- ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2

- สอบวิชาเลือกเสรีภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาอังกฤษ

- สอบกลางภาคเรียนที่ 2 , กิจกรรมบูรณาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2

- กิจกรรมวันคริสต์มาส

- แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (Shell Quiz)

- แข่งขันสะกดคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- แข่งขันร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

9. เดือนมกราคม

- ประชุมพิจารณาคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2

- ประชุมกลุ่มสาระฯทุกวันจันทร์คาบ 6-8

- ส่งบุคลากรเข้าอบรม ประชุมวิชาการนานาชาติ

- แสดงผลงาน (ปฏิบัติงานอาชีพ)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เลือกเรียนวิชาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

- แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนจิตรลดา

10.เดือนกุมภาพันธ์

-  ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

- ประชุมกลุ่มสาระฯทุกวันจันทร์คาบ 6-8

- สอบวิชาเลือกเสรีภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาอังกฤษ

- สอบปลายภาคเรียนที่ 2

11.เดือนมีนาคม

- ประชุมพิจารณาคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2

- สอบแก้ตัว

- สอนทบทวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะเข้าเรียน่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่จะเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า(วิชาภาษาอังกฤษ)รับการทดสอบที่สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้า

 

โครงการจำนวน 12 โครงการ

1. โครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ต่อช่วงชั้นที่ 4

3. โครงการสอนเสริมความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนแก่อาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน                   

4. โครงการประกวดการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษในวโรกาสครบ 72 พรรษามหาราชินี

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา

6. โครงการจัดทำสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 และปรับปรุงการจัดทำสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ปีการศึกษา 2547

7. โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาในรายการต่าง ๆ

8. โครงการการรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมภาษาต่างประเทศ

9. โครงการกิจกรรมคริสต์มาส

10. โครงการงานวันชาติฝรั่งเศส

11. โครงการกิจกรรมวันทานาบาตะ

12. โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

สรุปผลการดำเนินงานปี 2547

จุดเด่น (ปี 2546-ปี2547)

ผลที่ได้รับของทุกโครงการสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

จุดด้อย

เวลาไม่เอื้ออำนวยในการทำโครงการ เช่นนักเรียนต้องเรียนและในขณะเดียวกันต้องทำโครงการ เช่นนักเรียนต้องเรียนและในขณะเดียวกันต้องทำโครงการให้เสร็จตามกำหนดการที่วางไว้

 

จุดพัฒนาในปีต่อไป

1.เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ทั้งในและนอกห้องเรียน

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาการรับและการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู้จากการสื่อภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย

3.เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อต่าง ๆ ที่เป็นภาษาต่างประเทศ  เพื่อให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น จากการรับรู้เหตุการณ์และวัฒนธรรมอันหลากหลาย

 

ปัญหา / อุปสรรค

1. นักเรียนมีจำนวนมากต่อ 1 ห้องเรียน

2. นักเรียนสมาธิสั้นมีจำนวนมากขึ้น

3.นักเรียนไม่สนใจและไม่เห็นความสำคัญของภาษา

4. นักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนที่ 3 (ภาษาต่างประเทศ)ไม่ได้เรียนด้วยความสมัครใจ

 

แนวทางแก้ไข

1. ได้มีการจำกัดจำนวนนักเรียนแต่ละห้อง แต่ก็ยังมีจำนวนมากอยู่

2. จัดส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสอนเด็กสมาธิสั้น (LD)

3. อาจารย์ให้ชั้แจงนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนภาษาที่มีความสำคัญต่อการศึกษาต่อใน

   ระดับมหาวิทยาลัยและประกอบอาชีพ